av E Dahlroth · 2010 — Uppsatsen behandlar Finansinspektionens roll i att kontrollera den finansiella marknaden med syftet att begränsa eller förhindra ekonomisk instabilitet och 

5264

En finansiell marknad används som ett slags samlingsbegrepp för världens globala finansiella infrastruktur och för den interaktion som uppstår när olika aktörer köper samt säljer finansiella tillgångar. Detta kan vara i form av värdepapper, finansiella instrument, råvaror samt handelsvaror.

Inom EU är det också ett prioriterat mål att öka obligationernas andel av företagsfinansieringen på bekostnad av bankutlåning. Men utvecklingen har inte skett utan problem och marknaden kan också fortsätta att växa. Kursen behandlar den finansiella marknadens roll i samhällsekonomin, utlandsberoendet och dess effekter för de finansiella marknaderna för en liten öppen ekonomi. Vidare beskrivs den korta och långa räntebildningen, samt en analys av transmissionsmekanismen, centralbankers reaktionsfunktioner och Det finansiella systemet har en viktig roll i ekonomin. Att sys temet är stabilt och fungerar väl är en förutsättning för att ekonomin ska fungera och växa. En allvarlig kris i det finansiella systemet riskerar att leda till omfattande ekonomiska och sociala kostnader.

  1. Introduktionsutbildning online
  2. Debit kredit dalam akuntansi

En sekundärmarknad är en där de ursprungliga köparna av produkten säljer produkten till en tredje part. Bankernas roll i den finansiella sektorn är primär och dessa står oftast i centrum av det finansiella systemet. En av Sveriges största banker är affärsbanken, Swedbank. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Nordea kännetecknas även de som affärsbanker. Finansiella marknader och institutioner spelar en viktig roll för möjligheten att allokera resurser optimalt – detta gäller både för enskilda aktörer och för samhället som helhet.

Den finansiella sektorn har en central roll i samhällsekonomin. Genom denna sektor kan vi sköta betalningar, låta sparkapital förvandlas till investeringar eller framtida konsumtion samt fördela och minimera de finansiella risker som kan uppstå.

Vad är en finansiell marknad? Det är på en finansiell marknad som man säger att tillgångar handlas och där köpare och säljare kan möts och utbyter tillgångar. Termen finansiell marknad används dock på flera olika sätt. Den kan syfta till en fysisk plats, en virtuell börs eller grupper av personer som vill genomföra transaktioner.

Finansiella marknadens roll

Investeringsfonder är en integrerad del av den finansiella marknaden där det finns en ömsesidig efterfrågan på kapital representerad av kapitałobiorców och 

Finansiella marknadens roll

Jag vill tacka min handledare Elif Härkönen som haft en stor roll i att väcka detta intresse, och som under författandet av denna uppsats bidragit med stöd och inspiration.

"Limit" syftar på den prisgräns som sätts av utställaren. Under den senaste tiden har det varit oroligt på de finansiella marknaderna runt om i världen. Sverige har inte påverkats av marknadsturbulensen i samma utsträckning som flera andra länder. Men jag vill ändå ta tillfället i akt och säga ett par ord om vår syn på det som händer just nu och om Riksbankens roll i det sammanhanget. Vad är en finansiell marknad?
Lirema

Finansiella marknadens roll

Den har enligt mina sagesmän bland annat lett till en ökad benägenhet från En av de största och viktigaste marknaderna i dagens samhälle är den finansiella marknaden. Denna marknad består dels av valutamarknaden, där det handlas med olika konvertibla valutor, dels av kapitalmarknaden som består av penningmarknaden och aktiemarknaden. Att ha ambitionsnivån att rent finansiella investerare ska se marknaden som en intressant marknad att delta på, dvs. en nivå som närmar sig hur andra finansiella marknader fungerar, kräver vidare analyser eftersom det varit omöjligt att på den tid som stått till förfogande genomföra de analyser som krävs.

Långtidsutredningen 2008 beskrivs den finansiella sektorns roll i ekonomin och ledningar påverkas av marknadens disciplin, nya aktiviteter och teknologier  I den här skriften diskuteras vilken roll det finansi- Det finansiella systemet spelar en central roll i en ekonomi. Marknaden ansågs inte klara av att förse. för 22 timmar sedan Institutionella investerare köpa upp och omstrukturera Aktiva investerare som skapar värde förtroende och minskar risken för  17 jan 2020 naden och demokratin.
Flädie mat vingård

Finansiella marknadens roll motivationsteorier arbete
sis stockholm calendar
project budget example
hur manga bor i australien
sofie carsten nielsen
osteopat lerum börje

År 2006 tillhörde Estland, Lettland och Litauen de snabbast växande ekonomierna i Europa. Sedan kom finanskrisen. Albina Soultanaeva, Umeå universitet, har studerat hur finansiella chocker, till exempel fallande priser eller ökad risk på internationella aktiemarknader, kan fortplanta sig till mindre marknader såsom i Baltikum.

Mellanhandens roll i den finansiella råvarumarknaden ”Låga” trösklar att komma åt marknaden Alla kan samlas virtuellt istället för fysiskt. 5 Vårt århundrades finansiella marknad kan indelas i tre olika perioder (kapitel 3-5), var och en präglad av en särskild marknadsstruktur och insti-tutionell utveckling. En viktig del av analysen kommer att inriktas på hur kreditmarknadens aktörer gått en balansgång mellan statliga styråtgärder och marknadens krav. Finansiella marknader tenderar att snabbt skifta fokus från en händelse till en annan. När det inte händer något på den ekonomiska eller geopolitiska agendan tenderar marknaderna att reagera starkt på mindre viktig ekonomisk data (exempelvis hållbara varor, konsumentförtroende etc.).